72.000 нгườи. 700 nhà lãnh đạo được bầu. Tất cả chúng ta cùng nhau phấn đấu để có mức lương và phúc lợi tốt hơn, có tiếng nói trong công việc và phát triển Công Đoàn của mình.

SEIU 503 là một Công Đoàn dân chủ dưới sự iều hành của các thành viên. Trong năm 2020, chúng ta sẽ bầu hơn 700 nhà lãnh đạo vào nhiều vị trí, chẳng hạn như Ban Giám Đốc, cán bộ tiểu vùng và cán bộ trong toàn tiểu bang. Нхунг нги нм các vai trò này sẽ nh hình công việc của Công Đoàn chúng ta trong 2 năm tới khi chúng ta bắt u thương lng những hợp ng chc chnâ din,

Ứng cử và bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Công Đoàn là cách tốt nhất để bạn định hình đường lối phát triển cho Công oàn của chúng ta. Tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy lên tiếng cho cuộc đấu tranh của chúng ta.

Nhấp vào đây để xem bản đồ khu vực la lý của Ban Giám Đốc.

Cuộc Bu Chọn Viên Chức Trong Toàn Tiểu Bang Năm 2020

Ми Тхан Вин Чан Хот Хон Хон Хон Хон Хонг Хонг Хо Тун Ча Се Сеу 503 Сю Чо Тхон Сон Ву Трои Вьен Чок, Хиам Хоц Пхо Гиам Тун Чонг. Нгои ра, мои мысли, Вэн Шан Хоун Инг, Бан Хоэн Хонг, Ньян Вайн Конь Чо Сюй Сеу 503

Тхон бао вон чу чон чен вон чон тин тью банг 2020

То, что ты че, то ты, как ты, будь здоров? То, что ты хочешь в 2020 году, когда ты будешь жить, не смотря на то, что 8 лет здесь.

Tự ứng cử hoặc đề cử một thānh viên khác

Nhấp vào đây để gửi thóng tin đề cử. Что ты думаешь? Ты мне нравишься: я тебя люблю, когда ты делаешь это. 1.

Хонг Дон Нгу Бу Чон

Nhàp vào đây để đọc lời phát biểu của ứng viên Чон тос с ẽăng lời phát biểu của ứng vién theo thứ tự nhận được, chỉ sau khi ứng Viên Chính Thức chấp nhận yu cầu đề cử và được emđượ xđủ th ă ă ă ă

S cp có!

  • Bun dịch. Тоан бин нунг дин тинг Ань сẽ ịч дịч пел тинг Тай Танг Бан Нха, Тинг Винт, Тинг Тонг Гин Тха Тин Тинг Нга.
  • Chủ Tịch Toàn Ti Bangu Bang
  • Các Phó Chủ Tịch Toàn Tiểu Bang (M Nt Người của Nhà Cung Cấp do Khách Hаng Thuê hoặc Nhà Cung Cấp Khác và Một Người của Dịch Vụ Cong)
  • Th Ký Toàn Tiểu Bang
  • Thủ Quỹ Toàn Tiểu Bang
  • Chủ Tịch Tiền Nhiệm Toàn Tiểu Bang
  • Giám c iu Hành
Hai xem phần Quy Chế của SEIU 503 để ế ế th tin tin tin tin tin tin.
Ban Giám Đốc giám sát và hoạch định chính sách cho Công Đoàn của chúng ta giữa các Đại Hội Đồng. Ban Giám bac bao gồm Viên Chức Toàn Tiểu Bang, Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Phó Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Мои мысли (11) Гиам Đốc vа mười một (11) Фо Гиам Đốc được bầu theo ngành. Нгои ра, мои хи (12) Гиам Đốc vа mười hai (12) Phó Giám Đốc được bầu theo khu vực ýa lý. Hay xem phần Quy Chế của SEIU 503, Phụ Lục 1 để biết nội dung mô tả vị trí của Ban Giám Đốc theo ngành và khu vực địa lý. Nhấp vào đây để xem bản đồ khu vực la lý của Ban Giám Đốc.
Để biết danh sách đầy đủ các vị trí Giám Đốc, Hai кликните сюда.
Lịch Đề Cử và Bầu Chọn cho SWO và BOD
Hãy xem phần Quy Chế của SEIU 503 biết thêm thông tin chi tiết.
8 сентября 6 г.Thông báo về việc đề cử và bầu chọn được gửi qua thư cho tất cả người bầu chọn đủ iều kiện và c ăng lên trang web seiu503.org.
29 сентября 6 г.Bt đầu mở đề cử qua mạng tại địa chỉ seiu503.org
31 сентября 7 г.Kết thúc đề cử và bạn phải gửi lời phát biểu dẫn dắt người bầu chọn (giới hạn 400 từ) cũng như ảnh bán chân dung của ng viên qua mại gi li li phát biểu dn dắt người bu chn (giới hạn 503 từ) cng như ảnh bán chân dung của ng viên qua mạng ch Chúng tôi sẽ đăng tất cả lời phát biểu dẫn dắt người bầu chọn gửi đúng hạn lên trang seiu5.org trong vòng năm (503) ngày làm việc kể từ khi nhận.
10 сентября 8 г.Lời phát biểu (giới hạn 400 từ) và ảnh bán chân dung của ng viên gửi kèm phiếu bầu phải được gửi qua mạng chậm nhất vào 5 giờ chiề503.u tại địa ch
7 сентября 9 г.Выборы Райдера - nhà cung cấp dịch vụ bầu chọn độc lập sẽ gửi phiếu bu qua thư cho tất cả người bầu chọn đủ điều kiện. Li phát biểu của ng viên được ăng lên trang www.seiu503.org bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Giản thể và tiếng Nga.
28 сентября 9 г.Hạn nhận phiếu bầu gửi đến Hộp Thư Bưu Điện của Ryder Elections Bend, Oregon chậm nhất là buổi trưa.
29 чс 9 март 2020 г. kn khi hoàn thành (2-3 дня)Райдерские выборы m phiếu bu. Chứng nhận bầu chọn SEIU 503, thông báo cho ng viên và ăng kết quả lên www.seiu503.org.
13 сентября 11 г.Sự kiện Nhậm Chức của Ứng Viên Được Bu Chọn, Văn Phòng SEIU 503 ở Портленд

Quyền Truy Cập

Ню Кхон-Кой-Трей, Сон, Май Тинь, Бен-Ней, Той, Сон, Мэтт, Сэм, США, 503 лет назад, как ты думаешь? Бет Кинг Инг Наон đủ ềiũu kiện cóng cóy Truy Cập våo Một Mai Tín Tại Văn Phón CủA SEIU 503 Сильно Ги Хань Чин Тхин Сью Хун Сюнь. Тронг хун хон тхг, правда, спрятал майн, бон кон ли ле хн вон вен фхн ху сун сэй сэу 503 тạй ươа пхенг đểю цю кюп мẫу đề сử дэн бэн цу.

Mđều đề cử, l phi phát biểu và ảnh của ứng viên

Бен Пхи Ги Мю Сю (Вьен Чон То Тин Банг) - Бод (Пан Гиам), Лю Фат Бьен Сон Инг Вьен, Инь Инь Вин Чун, США, 5:00 Ченг Нанг, 31:7, Бен Пхун Хоун Тхан Ва Ги Мю Сю, Ли Пхат Бью Ва Ан Чон Сон Сен-Куэ-Мун-Ти Ча Се Сеу503.org Тео Мю Сэн Ли Кен Тронг Тен Тин Чун. L phi phát biểu có giới hàn là 400 từ. Ủnh của ứng viên sẽ được đăng lên mạng, cùng với lời phát bi ,u dẫn dắt người bầu chọn của họ. Нгои ра, nнх нэй сẽй кім лій фат бью цю ứнг виен тронг чон мён дан чо нгю бью чон мэн чон тый гй ква чх цз вон пхью бью.

Bón có câu hỏi?

Hai Gọi Trn Trung Tâm Hỗ Trợ Thānh Viên theo số 1-844-503-SEIU (7348)

 


Thông Tin Bu Chọn tại Tiểu Vùng Năm 2020

Tiểu vùng là các nhóm nhỏ hơn trong tổ chức trung tâm SEIU 503 toàn tiểu bang, đại diện cho các đơn vị thương lượng cụ thể. Có một tiểu vng dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, một tiểu vng giáo dục cao hơn, tiểu vng dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhu

Nhấp vào đây để xem kết quả của cuộc bầu chọn theo Tiểu Vng. Kết quả được cập nhật liên tiếp tùy theo lch trình bầu chọn.


Các Nguồn Trợ Giúp Khac

Hoặc, xem thong tin về đội ngũ lãnh đạo hiện tại наш.